24 Φεβρουαρίου 2018
 
 


Νέα & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Επικοινωνία
Τελευταία έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΠΠ).
29-11-2010
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
Με την Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίσθηκε το χρηματικό όριο για την ανάθεση προμηθειών με πρόχειρο διαγωνισμό, στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. Το όριο αυτό ισχύει και για τους ΟΤΑ (άρθρο 2 παρ. 12 περίπτ. γ΄ Ν 2286/95).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όριο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ που καθορίζεται στην ίδια υπουργική απόφαση για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών, δεν ισχύει για τους ΟΤΑ για τους οποίους το όριο της απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας (άρθρο 13 παρ. 3 Ν 2503/97) και όχι μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας όπως η συγκεκριμένη.
Με την Απόφαση Π1/3306/2010 του ίδιου Υπουργού αυξήθηκε από τα 45.000 ευρώ στα 60.000 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ, το όριο ετήσιας δαπάνης μέχρι το οποίο δεν εντάσσονται οι προμήθειες στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ).